11.7.2018 / Gösterim Sayısı : 348

Alaca Barajı Avlak Sahasının Kiraya Verilmesi İlanı

İLAN

ALACA BARAJI AVLAK SAHASININ KİRAYA VERİLMESİ  

(11/07/2018)

1)Su ürünleri İhale Komisyonu 05/07/2018 tarihinde yaptığı toplantıda İlimiz, Alaca  ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alaca Baraj Gölü avlak sahasının su ürünleri istihsal hakkının kiraya verilmesi ve ihalelerin 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçici 12. Maddesine dayanılarak Bakanlığımızca Hazırlanan 01/06/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre 24/07/2018 Salı  saat 14.00'da İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda, yapılması  kararlaştırılmıştır.

ALACA BARAJ GÖLÜ AVLAK SAHASININ KİRAYA VERİLMESİ

2)İlimiz, Alaca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alaca Baraj Gölünde bulunan Avlak sahasında ticari olarak avlanma hakkı kiraya verilecektir. 80 ha 'lık alan içerisinde avlanabilir su ürünleri cinsleri, stok miktarları ve tahmini bedelleri aşağıda bulunmaktadır.

Türü/Latince AdıStok Miktarı (Kg)Birim Fiyatı (TL/Kg)Tutarı (TL)
Pullu sazan(Cyprinus carpio)50052.500,00
Aynalı Sazan (Cyprinus carpio Var.Royal)50063.000,00
Siraz(Capoeta sp)1.00055.000,00
Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus)1.00044.000,00
    
    
    
Toplam :3.00014.500,00

 

3)Kiralama işi için yapılacak olan ihale 24/07/2018  tarihinde saat 14:00'da Bakanlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sularda Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında yönetmeliğin 7. Maddesinin (1.) (2.) Fıkrası ve (2.) fıkrasının (a) bendi gereğince gerçekleştirilecektir. Ancak Su Ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; ilgili yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 31/07/2018 tarihinde saat 14:00'da tekrarlanacaktır.

4)Tahmini Kira Bedeli ilk yıl için: 1.318,50-TL (binüçyüzonsekizliraellikuruş) dir.

5) Kiralama işlemleri, aşağıda belirtilen: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

MADDE 7. HÜKÜMLERİ:

 (1) Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilecektir.

 (2) Komisyon duyuruda belirtilen ihale gün ve saatte toplanır. Süresi içinde başvuran kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerinin başvurularını inceler. Duyuruda ve hazırlanacak şartnamede belirtilen şartları taşıyan kuruluşları tespit eder. Bu tespit sonunda su ürünleri istihsal hakkı;

a)Şartları haiz tek bir kuruluş varsa, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre, tespit edilen kira bedeli üzerinden bu kuruluşa verilecektir.

b) Şartları haiz birden fazla kuruluş olması halinde ve tamamının aralarında anlaşıp müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralamak istedikleri takdirde komisyonca 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden müştereken bu kuruluşlara,

c) Şartları haiz birden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamaması halinde komisyonca belirlenen gün ve saatte, bu kuruluşlar arasında yapılacak ihalede 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden kuruluşa,

 (3) Su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünleri üretim yeri, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilecektir.

(4) Komisyon; teklifleri ihale günü tetkik edip değerlendirerek bir karar alamayacağı sonucuna varırsa, ihale için on günü geçmemek üzere bir tarih tespit eder. Bu süre içinde teklifleri tetkik eder ve belirlenen günde ihaleyi yapar.

6) İhaleye katılabilme şartları ve isteklilerden aranılan belgeler:

Gerçek Kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir. İdari şartnamenin (f) , (g) maddelerine uygun olduğuna dair belge,

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

b)İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

d)  Vergi borcu olmadığına dair belge,

e) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

 

3) İştirakçinin bir Kooperatif olması halinde Kooperatifin ana sözleşmesi fotokopisi,

 

a) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya fotokopisi,

b) Yönetim Kurulu üye listesi (Kooperatif başkanı tarafından tasdikli),

c) Kooperatifin ihaleye katılması için alınan yönetim kurulu kararı fotokopisi,

d) İhaleye teklif verenin teklif vermeye yetkili olup olmadığına dair yönetim kurulu kararı ve noterden tasdikli imza sirküsü.

 

7)Sözleşme Tasarısı ile Teknik ve İdari Şartnameler Bakanlık İl Müdürlüğünden temin edilecektir.

İlanen Duyurulur.


''